ISOC NL Internet Transparency Werkgroep

De ISOC.nl-werkgroep ‘Internet transparency’ houdt zich bezig met het initieren en verzamelen van relevant technisch en wetenschappelijk onderzoek in het kader van niet-technisch gemotiveerde ingrepen op de netwerkinfrastructuur.

Bestuur

Voorzitter: Prof. dr. P. (Paola) Grosso

Secretaris: Hendrik Rood
Liaison bestuur Internet Society Nederland: vacature

Meer informatie

Hieronder vind je het charter van de werkgroep. Kijk in het archief van de discussielijst of registreer jezelf om deel te nemen aan de werkgroep. Ben je nog niet aangesloten bij Internet Society Nederland? Word meteen lid.


Charter

Doelstelling

Internet Society Nederland heeft de Werkgroep Internet Transparency opgericht, met als doel om empirisch onderzoek te verrichten naar de effecten van juridisch, technisch, commercieel en bestuurlijk gemotiveerde ingrepen op het internet. De Werkgroep kijkt in het bijzonder naar de effecten op openheid, transparantie, stabiliteit en betrouwbaarheid en wat die betekenen voor gebruikers. De Werkgroep is een platform om technische en niet-technisch expertise bij elkaar te brengen, om tot een gefundeerde, objectieve opinievorming te komen, zowel binnen Internet Society als voor een algemeen publiek.

Werkwijze

De Werkgroep analyseert (potentiële) ingrepen en richt zich op impactanalyses op basis van feiten uit empirisch onderzoek, effectmetingen en simulaties. Zij doet op basis daarvan uitspraken over de gevolgen op zowel het functioneren als het ontwikkelen van het internet op korte en langere termijn. Daarbij worden zowel technologische als maatschappelijke effecten in ogenschouw genomen. De Werkgroep handelt autonoom. Zij initieert onderzoek daar waar zij dat nodig acht, waar nodig en mogelijk in samenwerking met wetenschappelijke gremia, met vergelijkbare werkgroepen binnen Internet Society en met andere belanghebbenden. De Werkgroep brengt op basis van de verzamelde expertise gevraagd en ongevraagd openbaar oordelen en aanbevelingen uit over de impact die zij ziet aan alle relevante partijen.

Oordelen en aanbevelingen die uit naam van de Werkgroep worden uitgebracht moeten in de Werkgroep behandeld en goedgekeurd zijn. Definitieve goedkeuring kan alleen plaatsvinden na een ‘last call’ van twee weken, waarin het voorgenomen oordeel/aanbeveling wordt aangekondigd op de mailinglijst. Meningen op de mailinglijst die de ‘last call’-procedure niet hebben gevolgd, zijn alleen de mening van de betreffende auteur.

Bij onenigheid is de voorzitter van de Werkgroep en in laatste instantie het bestuur van Internet Society verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen.

Gedragscode en copyright

De leden van de Werkgroep houden zich in hun uitingen en werkwijze aan de ‘code of conduct’ van Internet Society [1], en communiceren niet zelfstandig namens de Werkgroep met derden. Communicatie namens de werkgroep richting derden (bijvoorbeeld de media) is voorbehouden aan Internet Society Nederland c.q. de voorzitter, of door een door hem of haar in overeenstemming met het bestuur van Internet Society Nederland aangewezen persoon.

Leden die een bijdrage leveren aan de Werkgroep staan de Werkgroep en vereniging Internet Society Nederland toe om die bijdrage zonder bronvermelding te gebruiken, publiceren, en modificeren. Leden die een bijdrage leveren waarvan zij weten dat er een patent op rust of een patentaanvraag voor gedaan is, dienen zulks tijdig te melden. De Werkgroep kan dan in aanmerking nemen of zij de bijdrage wil gebruiken.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van deze groep staat open voor natuurlijke personen die lid zijn van Internet Society. Lidmaatschap is op persoonlijke titel. Leden van de Werkgroep zijn zij die (eventueel na bevestiging van een nieuw lidmaatschap door het bureau van Internet Society Nederland) op enig moment in de tijd zijn aangemeld op de mailing-lijst. Bestuursleden van de Werkgroep worden benoemd door het bestuur van Internet Society Nederland, op voordracht vanuit de Werkgroep. Besluiten worden genomen op basis van ‘rough consensus’ op de mailinglijst, ter beoordeling van de voorzitter van de Werkgroep.

[1] https://www.internetsociety.org/get-involved/join-community/individuals/code-conduct

De werkgroep onderzoekt en analyseert de invloed van juridische en bestuurlijke maatregelen en andere vormen van niet-technisch gemotiveerde ingrepen op het internet. De werkgroep probeert een uitspraak te doen over de gevolgen ervan op zowel het functioneren als het ontwikkelen van het internet op korte en langere termijn.

Meer infoMichiel Leenaars