Meebouwen aan een digitale toekomst

Door Nadia Tjahja

[ENGLISH BELOW]

Juist in de huidige crisistijd is het van groot belang dat beleidsmakers weten waar de prioriteiten liggen van de betreffende stakeholders. Over de afgelopen paar maanden hebben we abrupt onze samenleving moeten digitaliseren zowel in de werkplaats als in scholen. Er is gesproken over apps die onze data en locatie gebruiken en er werd ook veel desinformatie in het nieuws gebracht. Naast corona heeft het afgelopen jaar niet alleen de “.ORG-zaak” veel impact gehad op het internetbeleid maar ook the High Level Panel Report dat drie nieuwe Digital Cooperation Structures voorstelt om ervoor te zorgen dat stakeholders beter gerepresenteerd kunnen worden.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 18 juni zal ik een discussie begeleiden met het thema “Shaping the Internet” en hoe wij als burgers dat, vooral proactief, kunnen beïnvloeden. Speerpunt hierbij is hoe ISOC NL kan bijdragen aan het IGF. We zullen hier praten over hoe je jezelf kan voorbereiden op het voordragen van een sessie, de ervaringen van vaste deelnemers, en welke belangrijke onderwerpen dit jaar op het menu staan, zoals onder andere de Recommendations 5A and 5B of the High-Level Panel Report.

Het Internet Governance Forum, wat is dat?

Het Internet Governance Forum (IGF) is een jaarlijks mondiaal multi-stakeholder platform. Hier komen professionals van verschillende stakeholdergroepen, zoals regeringen, privésector, technische gemeenschap en maatschappelijke organisaties, tezamen om te discussiëren over de toekomst van het Internet.

Vorig jaar werden meer dan 200 sessies gehouden, waarin opkomende kwesties, risico’s en uitdagingen van internetbeleid ter sprake kwamen en iedereen uitgenodigd was om aan tafel te zitten.

De Nederlandse bijdrage

Nederland is heel actief betrokken bij het IGF. Regelmatig organiseren verschillende Nederlandse stakeholder sessies over onderwerpen zoals duurzaamheid, veiligheid en mediawijsheid. Ook zijn Nederlanders uitgenodigd als spreker bij diverse panels; zo was bijvoorbeeld in 2019 Carmen Gonsalves van het Ministerie van Buitenlandse Zaken panellid in de sessie over Trust, Norms and Freedom in Cyberspace. Andere noemenswaardige sprekers waren Arda Gerkens (SP), Marietje Schaake (D66, Europees Parlement), Lousewies van der Laan (D66, Europees Parlement), Olaf Kolkman (Internet Society) en Menno Ettema (Raad van Europa).

Nederland heeft altijd bijgedragen aan de planning van het IGF en had zelfs een officiële rol in de Multistakeholder Advisory Group (MAG), dat tot doel heeft de secretaris-generaal van de VN te adviseren over het programma en de planning van de vergaderingen van het IGF. De MAG bestaat uit 55 leden van regeringen, de particuliere sector en het burgermaatschappij, waaronder vertegenwoordigers van de academische en technische gemeenschappen. In 2016-2019 had Arnold van Rhijn van het Ministerie van Economische zaken en Klimaat een zetel in deze groep. 

Ook werken we vlijtig mee binnen andere organen van het IGF-ecosysteem zoals Dynamic Coalitions. Dit zijn bottom-up, probleemspecifieke groepen waarin organisaties vraagstukken kunnen bespreken binnen een bepaald thema, en samenwerken om beleid te adviseren. Maarten Botterman was tot 2019 de voorzitter van de Dynamic Coalition on the Internet of Things (DC IoT) en zelf zat ik in het bestuurscomité van de Youth Coalition on Internet Governance. Hierbij vertegenwoordigde ik de jeugd en jeugdinitiatieven in Internet Governance niet alleen inzake het IGF maar ook bij de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Europa. 

Deelnemen aan het komende IGF

Het Internet Governance Forum van 2020 wordt van 2 tot en met 6 november gehouden in het International Congress Centre in Katowice, Zuid-Polen. Wanneer registratie opent kun je je gratis inschrijven voor online aanwezigheid of fysiek (de kosten voor vluchten, transport en accommodatie zijn dan wel voor eigen rekening), en kun je bij elke sessie binnenlopen en meedoen. Tijdens elke sessie zijn er volop gelegenheden om de sprekersmicrofoon te nemen en een bijdrage te leveren aan de verschillende discussieponderwerpen. Ook is er aan het einde van het evenement een Open Mic waar men de MAG, maar ook de hele plenary, kan toespreken.

Je kan jezelf ook aanmelden als “resource person” op de IGF website. Dit is een database van experts waarin je vermeldt over welke onderwerpen jij bereid bent om te spreken, zodat mensen die nog sprekers zoeken van een bepaalde expertise je snel kunnen vinden!

Bij aankomst in het IGF raad ik je aan door het IGF Village te lopen en de verschillende initiatieven, bedrijven, en gemeenschappen die hier vertegenwoordigd zijn te bekijken. Bij de ECP/GFCE stand vind je Nederlandse delegatieleden, met leuke oud-Hollandse “tegeltjeswijsheden”. Hier zal je waarschijnlijk Marjolijn Bonthuis van ECP tegenkomen, die je alles kan vertellen over, onder andere, sessies die door Nederlanders worden georganiseerd en het Nederlandse Delegatie Diner. Dit is een avond waar op uitnodiging van het ECP en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat alle Nederlanders op het IGF samenkomen om te eten en het IGF te bespreken. Jij bent ook welkom!

Voor de jeugd zal dit jaar een YouthIGF plaatsvinden in Polen. YouthIGF is momenteel druk bezig om jongeren te betrekken in het voorbereiden van het programma. Je kunt je hier aanmelden op de mailing list. De Internet Society heeft ook een jeugd fellowship waar jongeren begeleid het IGF kunnen meemaken. Zo kunnen studenten en jonge professionals deelnemen en ervaring opdoen op het gebied van internetbeheer.

Ben je niet zeker of je op internationaal niveau mee wilt doen? Kom dan naar de Nederlandse variant van de IGF, het NLIGF, een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, SIDN en ECP, het Platform voor de Informatiesamenleving. Het regionale evenement, the European Dialogue on Internet Governance, ook bekend als EuroDIG, zal 10-12 juni virtueel gehouden worden, je kan je hier nog inschrijven. Ik hoop dat je mij gezelschap zult houden want ik ben de studio host van de plenaire sessies in Studio The Hague!

Nadia Tjahja is de eerste Nederlandse “Shaping the Internet” trainee van het nieuwe ISOC Chapters Trainings Program; het ISOC mondiale leerprogramma voor leden dat zich richt op het ontwikkelen van nieuwe gemeenschapsleiders. Van 2017-2019 zat Nadia op het bestuur van de Youth Coalition on Internet Governance, een IGF Dynamic Coalition waar ze Western Europe and Others Group representeerde. Ze is de directrice van Sunium, een social enterprise dat multistakeholder onderhandelingen faciliteert en geeft workshops in systeemdenken.

Building a digital future

Even in the current crisis, it is very important that policymakers know where the priorities of the stakeholders lie. Over the past few months, we had to abruptly digitise our society such as in the workplace and in schools. There were discussions about apps that would use our data and location and there was also a lot of disinformation in our and international news with both good and bad intentions. In addition to corona, Internet Governance has gone through a lot over the past year, such as the .org case and the High-Level Panel Report, which proposes three new Digital Cooperation Structures to ensure that stakeholders can be better represented.

During the General Assembly on 18 June, I will host a discussion on the theme “Shaping the Internet”, how we as citizens can influence this and participate proactively and discuss how ISOC NL can contribute to the IGF. We will talk here about how to prepare yourself for a session, the experiences of regular participants, and what important topics are under discussion this year, including Recommendations 5A and 5B of the High-Level Panel Report.

What is the Internet Governance Forum?

The Internet Governance Forum (IGF) is an annual global multi-stakeholder platform. This is where professionals from different stakeholder groups, such as governments, the private sector, technical community and civil society, come together to discuss the future of the Internet. More than 200 sessions were held last year, addressing emerging Internet policy issues, risks and challenges, and everyone was invited to sit at the table.

The Dutch contribution

The Netherlands is very actively involved in the IGF. Dutch stakeholders regularly organise sessions on topics such as sustainability, safety and media literacy. Dutch stakeholders are also often invited as speakers on panels; for example, in 2019, Carmen Gonsalves of the Ministry of Foreign Affairs was a panel member in the session on Trust, Norms and Freedom in Cyberspace. Other notable speakers were Arda Gerkens (SP), Marietje Schaake (D66, European Parliament), Lousewies van der Laan (D66, European Parliament), Olaf Kolkman (Internet Society) and Menno Ettema (Council of Europe).

The Netherlands has always contributed to the planning of the IGF and even had an official role in the Multistakeholder Advisory Group (MAG), which aims to advise the UN Secretary-General on the program and the planning of the meetings of the Internet Governance Forum. The MAG is made up of 55 members of governments, the private sector and civil society, including representatives from the academic and technical communities. In 2016-2019 Arnold van Rhijn of the Ministry of Economic Affairs and Climate had a seat in this group.

We also work diligently within other organs of the IGF ecosystem such as Dynamic Coalitions. These are bottom-up, problem-specific groups in which organizations can discuss issues within a specific theme and work together to advise policy. Maarten Botterman was the chairman of the Dynamic Coalition on the Internet of Things (DC IoT) until 2019 and I myself was on the board of the Youth Coalition on Internet Governance, and I represented youth and youth initiatives in Internet Governance, not only at the IGF, but also in the European Commission, the European Parliament and the Council of Europe, among others.

Participate in the upcoming IGF

The 2020 Internet Governance Forum will be held from 2 to 6 November at the International Congress Center in Katowice, Southern Poland. When registration opens you can register to attend for free, both in-person and online (although the costs for flights, transport and accommodation are for your own account!), and you can enter and participate in every session. During each session, there are plenty of opportunities to request the microphone and contribute to the various topics under discussion. At the end of the event, there is also an Open Mic where you can address the MAG, but also the entire plenary.

You can also register yourself as a “resource person”, in which you mention which topics you are willing to speak so that people who are still looking for speakers of certain expertise can find you quickly!

Upon arrival at the IGF, I recommend walking through the IGF Village and reviewing the various initiatives, companies, and communities represented there. At the ECP / GFCE stand you will find Dutch delegation members, with nice old Dutch “tile wisdom”. Here you will probably meet Marjolijn Bonthuis from ECP, who can tell you everything about, among other things, sessions organized by the Dutch stakeholders and the Dutch Delegation Dinner. This is an evening where, at the invitation of the ECP and the Ministry of Economic Affairs and Climate, all Dutch people gather to eat and discuss the IGF. You are also very welcome to join!

For the youth, a YouthIGF will take place in Poland this year. YouthIGF is currently busy involving young people in the preparation of the program. You can subscribe to the mailing list here. The Internet Society also has a youth fellowship where young people can attend the IGF guided by experts and connect with peers. This allows students and young professionals to participate and gain experience in the field of internet management.

Not sure if you want to participate at an international level? Then come to the national version of the IGF, the NLIGF, a joint initiative of the Ministry of Economic Affairs and Climate, the manager of the .nl domain, SIDN and ECP, the Platform for the Information Society. The regional event, the European Dialogue on Internet Governance, also known as EuroDIG, will be held virtually June 10-12, you can still register here. I hope you will keep me company because I am the studio host of the plenary sessions that will be held in Studio The Hague!

Nadia Tjahja is the first Dutch “Shaping the Internet” trainee of the new ISOC Chapters Training Program; the ISOC global member learning program that focuses on developing new community leaders. From 2017-2019, Nadia sat on the board of the Youth Coalition on Internet Governance, an IGF Dynamic Coalition where she represented Western Europe and Others Group. She is the director of Sunium, a social enterprise that facilitates multi-stakeholder negotiations and gives workshops in systems thinking.