Overname Make Media Great Again (MMGA) door de Nederlandse Internet Society (ISOCNL) om gezamenlijk de wereldwijde ‘infodemie’ te bestrijden

[ENGLISH BELOW]

De nieuwe ‘ISOC NL MMGA Working Group’ wordt deel van de wereldwijde community van 65.000 ISOC-leden om in samenwerking issues in journalistieke kwaliteit en fake news aan te pakken alsmede een impactvolle stem aan gemarginaliseerde gemeenschappen te geven.

Samen met andere divisies van de Internet Society wereldwijd (de zogenaamde chapters) zet de ISOCNL MMGA Working Group een Global (mis)Information Observatory (GIO) op als een van de eerste prioriteiten. Meerdere ISOC-chapters in landen als Benin, India, Malta, Nederland, Slovenië en Suriname zijn al een samenwerking aangegaan met MMGA op het gebied van fake news webinars en gelokaliseerde verbetering van online media.

De werkgroep zal samenwerken met impactvolle media en wetenschappers, maar ook met de MMGA-community bestaande uit kritisch denkende burgers en experts die “MMGA-annotators” worden genoemd. MMGA-annotaties zijn bruikbare suggesties in de vorm van gelabelde notities, die direct worden toegeschreven aan woorden, zinnen of paragrafen. Ze zijn bruikbaar voor de nieuwsredacteur, vermijden een debat op basis van persoonlijke voorkeuren en leiden, indien correct, direct tot een correctie van de artikelen. Het is vervolgens aan de redactie om deze al dan niet te implementeren. Omdat de annotaties direct uitvoerbaar zijn en gebaseerd zijn op het principe van journalistieke objectiviteit, overwinnen ze het bekende probleem van het lange debat als gevolg van de subjectiviteit die ontstaat bij lezerscommentaren.

Momenteel zijn bijna vierhonderd burgers geregistreerd bij MMGA. Binnen de annotator community zijn er tientallen geëngageerde journalisten, wetenschappers, softwareontwikkelaars en andere professionals, die een ethische en inclusieve gedragscode volgen en getraind worden in journalistieke principes en constructieve feedback.

De werkgroep wordt mede geleid door ISOC Nederland voorzitter Alexander Blom en bestuurslid Ruben Brave. Financiële details over de transactie worden niet gegeven. Als werkgroep gericht op de betrouwbaarheid van de media zal het initiatief zich blijven richten op de thema’s fake news, misinformatie en kwaliteitscontrole van impactvolle media in het algemeen.

Interesse om meer te weten te komen of zelfs mee te doen? Stuur een e-mail naar r.brave@board.isoc.nl of bezoek https://isoc.nl/nieuws/oprichting-make-media-great-again-working-group/ . U kunt nog steeds lid worden, door u te registreren op de website van MMGA, nu ook als lid van de Internet Society: www.mmga.io.

______________________________________________________________________________

over Make Media Great Again

Make Media Great Again (MMGA) is in 2017 geïnitieerd door de Nederlandse Stichting Bema, die ook betrokken was bij de eerste voorbereidingen voor de Europese Persprijs. Het bestuur van de Bema stichting bestaat momenteel uit Adriaan Stoop, die als bestuurslid fungeert bij verschillende impactvolle mediaorganisaties (o.a. NRC Media, MDIF) en Ruben Brave, een Nederlandse internetpionier & sociaal ondernemer. MMGA is een op blockchain gebaseerd annotatieplatform waarin gescreende en getrainde deskundige en/of kritisch denkende lezers (met honderden aanmeldingen) constructieve feedback kunnen geven aan high-impact nieuwssites over het gebruik van bronnen en andere kwaliteitsaspecten van nieuwsartikelen om misinformatie te corrigeren en desinformatie te bestrijden; NU.nl en AD.nl, twee van de ‘Big Four’ grootste Nederlandse online nieuwsplatformen hebben zich onlangs aangemeld als partner. Ruben Brave heeft het verhaal van MMGA gedeeld met de Europese Commissie, maar ook met vele anderen, onder andere via platforms als Spotify en Issuu, en bij evenementen als de Post-Truth Conference op Malta, waar sprekers van Google, Worldbank, Wikipedia, MIT en The Economist aan deelnamen.

Meer over MMGA vindt u hier: www.mmga.io en op Medium.

over Alexander Blom

Alexander Blom (1956) is voorzitter van Internet Society Nederland en bestuurder/mede-eigenaar van Budget Phone Company, een onafhankelijke VOIP aanbieder in Leiden. Hij is vooral geïnteresseerd in juridische en technische aspecten. Bij Budget Phones’ softwareontwikkeling treedt hij vaak op als projectmanager. Hij is mentor bij Startupbootcamp, lid van Sovrin Network (een gedistribueerd grootboek dat mensen en organisaties in staat stelt hun digitale identiteiten te controleren door middel van SSI-technologie) en CTO/mede-oprichter van bloqzone (een startup die geïdentificeerde communicatie ontwikkelt).

Meer over het profiel van Alexander Blom vindt u hier: https://www.linkedin.com/in/alblom/

over Ruben Brave

Ruben Brave (1974) is een internetpionier, bestuurslid van Internet Society Nederland (ISOC) en de Dutch Startup Association (dSa), mediaprofessional en technologie, media en telecommunicatie (TMT) ondernemer. Sinds 2004 oprichter van de academische business incubator Entelligence b.v. voor pre-seed financiering, (valorisatie)begeleiding en coaching bij start-ups op het gebied van Online Media, ICT & automatisering, Health & Life-Long Learning. Initiatiefnemer van Make Media Great Again (MMGA.io)

Meer over Ruben Brave’s profiel vindt u hier: https://bit.ly/profile-rubenbrave-pdf

Volledige persinformatiepakketten beschikbaar: mmga.pr.co.

______________________________________________________________________________

The Internet Society Netherlands Chapter (ISOCNL) acquires Make Media Great Again (MMGA) to jointly combat global ‘infodemic’

The newly established ‘ISOC NL MMGA Working Group’ will become part of the worldwide community of 65,000 ISOC members to jointly tackle poor journalism and fake news, and provide an impactful voice for marginalised communities.

In conjunction with other Internet Society chapters worldwide (called chapters), the ISOCNL MMGA Working Group is setting-up a Global (mis)Information Observatory (GIO) as one of the first priorities. Multiple ISOC chapters within countries such as Benin, India, Malta, the Netherlands, Slovenia and Suriname have already initiated a collaboration with MMGA concerning fake news webinars and localized improvement of online news media.

The Working Group will collaborate with impactful media and scientists but also with the MMGA community consisting of critical thinking citizens and experts called “MMGA annotators”. MMGA annotations are practicable suggestions in the form of labelled notes, directly attributed to words, sentences or paragraphs. They are actionable for the news editor, avoid debate based on personal preferences and, if correct, directly trigger a correction within articles. Editors are free to implement or not. Because the annotations are immediately executable and based on the principle of journalistic objectivity, they overcome the known issue of lengthy debate due to subjectivity that arises with regular reader comments. 

Currently, almost four hundred citizens are registered at MMGA. Within the annotating community, there are dozens of engaged journalists, scientists, software developers and other professionals, who follow an ethical and inclusive code of conduct and are being trained in journalistic principles and constructive feedback. 

The Working Group will be co-led by ISOC Netherlands chairman Alex Blom and Ruben Brave as a board member. Financial details of the transfer are not disclosed. As a Working Group aimed at the reliability of media, the initiative will continue to focus on the themes of fake news, misinformation and quality control of impactful media in general. 

Interested to learn more or even join? Send an email to r.brave@board.isoc.nl or visit https://isoc.nl/nieuws/oprichting-make-media-great-again-working-group/ . You can still join, by registering on the MMGA website, now also as Internet Society member: www.mmga.io 

______________________________________________________________________________

about Make Media Great Again

Make Media Great Again  (MMGA) was initiated in 2017 by the Netherlands based Bema foundation, which was also involved in the first preparations for the European Press Prize. The board of the Bema foundation presently consists of Adriaan Stoop, who serves as a board member at several impactful media organizations (a.o. NRC Media, MDIF) and Ruben Brave, a Dutch internet pioneer & social entrepreneur. MMGA is a blockchain-based annotation platform in which screened & trained expert and/or critical thinking readers (with hundreds of registrants) can provide constructive feedback to high-impact news sites concerning the use of sources and other quality aspects of news articles to correct misinformation and combat disinformation; NU.nl and AD.nl, two of the ‘Big Four’ largest Dutch online news platforms have recently signed up as a co-development partner. Ruben Brave has shared MMGA’s journey with the European Commission but also many others, includingp through platforms such as Spotify and Issuu, and at events as the Post-Truth Conference on Malta, which included speakers from Google, Worldbank, Wikipedia, MIT and The Economist.

More on MMGA can be found here: www.mmga.io and on Medium.

about Alexander Blom

Alexander Blom (1956) chairman of Internet Society Netherland and director / co-owner of Budget Phone Company, an independent VOIP provider in Leiden the Netherland. He is particularly interested in the legal and technical aspects. At Budget Phones’ software development he often acts as project manager. He is a mentor at Startupbootcamp Amsterdam, member of Sovrin Network (a distributed ledger that allows people and organizations to control their digital identities through SSI technology) and CTO/co-founder of bloqzone (a startup developing identified communications).

More on Alexander Blom’s profile can be found here: https://www.linkedin.com/in/alblom/ 

about Ruben Brave

Ruben Brave (1974) is an internet pioneer, board member of Internet Society Netherlands (ISOC) and the Dutch Startup Association (dSa), media professional and technology, media telecommunications (TMT) entrepreneur. Since 2004 founder of academic business incubator Entelligence b.v. for pre-seed financing, (valorisation) mentoring and coaching at start-ups in the field of Online Media, ICT & automation, Health & Life-Long Learning. Initiator of Make Media Great Again (MMGA.io)

More on Ruben Brave’s profile can be found here: https://bit.ly/profile-rubenbrave-pdf 

Full press info packages available: mmga.pr.co